Skip Navigation Links

 

sif-logoVedtægter for                                                

Søndersø Idrætsforening SIF     

 

 

 

 

 

§ 1   Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Søndersø Idrætsforening (SIF), med hjemsted i Nordfyns Kommune

§ 2   Foreningens formål

SIF's formål, er at udbrede og styrke håndboldspillet for alle aldre og på alle niveauer samt styrke sammenhold, kammeratskab og personlig udvikling.

          SIF koncentrerer sig primært om håndbold, men andet vil også kunne indgå i SIF.

§ 3   Medlemskab af organisationer

SIF er tilknyttet hovedorganisationerne DHF og DGI. SIF er undergivet de respektive organisationers love og bestemmelser såvel på landsplan som i lokalunion.

§4   Optagelse i SIF

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Passive medlemmer optages mod medlemsbidrag, men uden stemmeret.

§ 5   Udelukkelse

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, såfremt medlemmet:

- ved sin opførsel eller sine handlinger skader klubben.

- overtræder klubbens vedtægter

- er i kontingentrestance udover 3 måneder

Genoptagelsen af et medlem, der er udelukket på grund af restance, kan finde sted når restancen er betalt.

Skader på klubbens ejendele forvoldt ved utilbørlig omgang med disse, medfører erstatningskrav efter bestyrelsens skøn.

 
§ 6 Stemmeret

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år (et forældrepar = 1 stemme).

Medlemmer med kontingentrestance har ingen stemmeret.

§ 7 Bestyrelse

1. Valg og godkendelse

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Der vælges desuden 2 suppleanter.

Den nævnte bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, således at 4 medlemmer er på valg i lige årstal og 3 medlemmer er på valg i ulige årstal. Dog skal 3 ud af de valgte medlemmer i 1994 kun vælges for 1 år.

2. Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med:

a) Formand

b) Kasserer, (Bestyrelsen kan vælge, at udpege en uden for bestyrelsen)

c) Seniorudvalgsformand

d) Ungdomsudvalgsformand

e) 3 menige bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

3. Opgaver

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af SIF. Bestyrelsen fordeler opgaverne i

mellem sig på en række hovedområder og der nedsættes udvalg til støtte for bestyrelsens arbejde. Antal og udformning af udvalg kan variere efter behov.

Faste udvalg er dog ungdomsudvalg og seniorudvalg.

Opgavefordeling, valg af udvalgsmedlemmer samt arbejdsplan fastlægges på

det første konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

På det første konstituerende bestyrelsesmøde nedsættes et støtteudvalg på 5 med-

lemmer som udpeges af Søndersø I.F.'s bestyrelse. Det ene medlem skal dog

være medlem af Søndersø I.F.'s bestyrelse

3. A Støtteudvalg

Formålet er, igennem ikke idrætslige arrangementer m.m. at skabe det økonomiske

grundlag for SIF.

Aktiviteterne sker på opfordring fra SIF's bestyrelse eller på eget initiativ.

Støtteudvalget vælger selv formand og kasserer.

Støtteudvalget kan indbyde andre interesserede til at deltage i udvalgets arbejde.

Støtteudvalget kan hverve medlemmer og fastsætter selv kontingentet.

Beretning aflægges på generalforsamlingen sammen med SIF's beretning.

Særskilt regnskab aflægges på generalforsamlingen sammen med SIF's regnskab.

4. Tegningsforhold

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 8 Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 9 Hæftelse

Ingen hæfter personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med respektive formue. Intet medlem har nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen, ej heller krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april ved indkaldelse senest 14 dage før i en lokalavis samt ved opslag i Søndersø Hallen. Forslag til forelæggelse og vedtagelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til paragraf 7.

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan altid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til dette, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring vedlagt dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse m.m. følger vedtægternes paragraf 10. Generalforsamlingen skal finde sted senest 30 dage efter fremsendt begæring.

§ 12 Generalforsamlingens ledelse m.m.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt på generalforsamlingen uden for bestyrelsens kreds. Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpel stemmeflertal. Stemmeafgivelse skal ske skriftlig, hvis blot 1 stemmeberettiget medlem kræver det.

§ 13 Regnskab og budget

Foreningens regnskabsår er 1.april - 31.marts.

Regnskabsåret for 1994/95 løber dog i perioden l. januar 94 til 31.marts 95.

§ 14 Revision

Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.

§ 15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 16 Foreningens opløsning

SIF kan opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer derfor.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Således ændret og vedtaget ved generalforsamling den 24.april 2006